Frstudie och analys

Det handlar om att samla in information om Er och den situation som förelligger och hur målet ska nås. Vi sammanställer behoven och definerar målbilden. Insamling av dokument av typen rapporter, ekonomisk redovisning, avtal, marknadsundersökningar osv. Därefter sammanställer vi all dokumentation och påbörjar intervjuerna.

 

Är det kanske en ombyggnation planerad för lokalen? Ser Ni/vi eller operatören några möjligheter till utveckling av affärerna? Vi tittar på hur en operatör kan maximera försäljningen för att på så sätt öka intjäningen och möjligheten att t ex betala en högre hyra.

 

Vi ser över vilka aktörer som finns i närområdet, prisnivå och utbud och gör en sammanställning över dessa.

Avtal

Vi går igenom befintliga avtal. Hur ser de ut och vilka förändringar är lämpliga att göra till nästa avtal. Vilka delar har fungerat bra och vilka delar har fungerat mindre bra. Och vilka förändringar kan vara lämpliga att göra?

Ekonomi

Vi gör en kalkyl baserat på de givna förutsättningarna. Denna kalkyl ger Er de nyckeltal som restaurangbranschen har och att Ni får en uppfattning om de olika innehållen i dessa nyckeltal. Olika delar som vi belyser är hyresnivå, kaffeservice, fruktservice, faktureringshanteringen, lunchpris, administrativa kostnader, reparationskostnader och andra kostnader som kan bli en besparingsmöjlighet för Er. Vi gör en bedömning på vilken personalkostnad som just denna enhet bör ligga på och en ungefärlig totalkostnad. Denna kalkyl skiljer sig sällan mot verkligheten.

 

Restauratörernas lönsamhetskrav brukar ligga mellan 4 och 10 % av omsättningen. Det stora spannet beror dels på hur stor investering som krävs och dels beroende på hur hyran sätts samt var i Sverige man befinner sig. De olika restaurangföretagen har olika transparens i sin presentation av kalkylerna och vi förespråkar öppenhet mellan parterna.

Kvalitet

Vi genomför en Mystery Shopper. Den innebär att vi anonymt gör besök i restaurangen och gör en dokumenterad bedömning av besöket. Besöket dokumenteras och utvärderas enligt en mall vilket gör bedömningen helt objektiv. Mystery Shopper görs för att vi ska kunna hitta utvecklingsmöjligheter för verksamheten samtidigt som vi kan hitta skall och börkrav som bör tas med i avtalet. Vi tittar på kvalitet, service, produkter, helheten.

Samarbete & Relation

Här gör vi intervjuer med olika representanter i huset för att få fram olika avdelningars/personers åsikter. Vi frågar om hur relationen är mellan restauratören och de besökande. Vi intervjuar både Er och den befintliga operatören samt andra nyckelpersoner. Detta är en viktig del i processen och många delar faller på plats och eventuella förväntningar som beställaren haft på operatören. Syftet är att klargöra om det finns några förbättringsmöjligheter och hur de eventuellt skulle kunna se ut. Vår erfarenhet är att intervjuerna är en mycket viktig del då vi får olika perspektiv på verksamheten.

Analys

Nu summerar vi och tänker igenom alla fakta och underlag. Vi söker hitta en röd tråd i allt material som vi fått in. Tillsammans med vår erfarenhet på ca 50 år kan vi nu se olika scenario som är till fördel för båda parter.

Rekommendation

Är de ekonomiska förutsättningarna och villkoren realistiska? Hur ska Ni gå vidare? Är det lämpligt upplägg det som existerar eller finns det utrymme för förändringar?

Genomförande

Här finns nu flera alternativ.

  • Ni bedömer att de utvecklingsmöjligheter som kan göras för verksamheten kan genomföras av befintlig operatör. Nulägesanalysen blir då ett instrument och bas för förhandlingen. Vi kan hjälpa Er med den befintliga operatören och genomföra alla eller delar av de förslagen vi tillsammans tagit fram.
  • Alternativt finner Ni att Ni vill genomföra en upphandling. Vi baserar du anbudsunderlaget på resultatet av nulägesanalysen. Och hjälper Er genom de olika stegen.

Ja tack! Kontakta mig fr mer information!

Ring oss p 073-804 30 47 (Peter) eller 073-433 39 72 (Eva) redan nu eller fyll i formulret nedan s kontaktar vi dig. Du kan stlla allmnna frgor eller prata mer om vrt erbjudande till din restaurang.

 

Copyright © 2024 GALEPO AB